Dansk-tyske krige

Historiske konflikter og nationale identiteter

Danmarks nederlag til Preussen i den anden slesvigske krig i 1864 resulterede i Preussens anneksion af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg samt en del af Sønderjylland. Nederlaget markerede enden på det multikulturelle danske dynasti og begyndelsen på den moderne og kulturelt homogene nationalstat. I et større, tysk og europæisk perspektiv markerede krigen i 1864 Bismarcks første skridt på vej mod foreningen af Det tyske kejserrige. 1945 repræsenterer et europæisk “nulpunkt”, hvorfra det tysk-danske forhold gradvis blev normaliseret og nydefineret i takt med den europæiske integration og globaliseringen.

Med denne konference ønsker vi at invitere til en tværfaglig og komparativ undersøgelse af de kulturelle virkninger af ”de dansk-tyske krige” – dvs. både de præ-nationale slesvigske krige og den tyske og danske involvering i Første og Anden Verdenskrig. I fokus står de kulturelle virkninger og repræsentationer af de historiske, politiske og militære konflikter: Hvordan blev krigserfaringerne reflekteret i forskellige kulturelle diskurser (finkulturelle såvel som populærkulturelle), og hvordan har de dansk-tyske krige bidraget til forestillinger om hhv. tysk og en dansk identitet i perioden?

Læs programmet her

Arrangeret af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, / Forskergruppen SCAM og Deutsch-Dänisches kulturwissenschaftliches Netzwerk i samarbejde med Center for Moderne Europa Studier (CEMES)

German

Dänemarks militärische Niederlage im zweiten schleswigschen Krieg 1864, die die preußische Annexion der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg sowie Südjütland brachte, markiert das Ende der multikulturellen dänischen Dynastie und den Anfang eines modernen und kulturell homogenen dänischen Nationalstaats. Doch auch in einer größeren deutschen und europäischen Perspektive ist das Ereignis von Bedeutung, insofern es der erste Schritt Bismarcks auf dem Weg zur Gründung des deutschen Kaiserreichs war. Andererseits repräsentiert das Jahr 1945 einen europäischen “Nullpunkt”, von dem aus sich das deutsch-dänische Verhältnis graduell normalisierte und im Zuge der europäischen Integration und der Globalisierung neu definiert wurde.

Mit dieser Tagung möchten wir zu einer komparativen Untersuchung der kulturellen Auswirkungen der deutsch-dänischen Kriege einladen. Mit “Deutsch-Dänischen Kriege” sind sowohl die beiden prä-nationalen Schleswigschen Kriegen von 1848-51 und 1864 als auch die deutsche und dänische Beteiligung am Ersten und am Zweiten Weltkrieg angesprochen. Der Schwerpunkt der Tagung liegt auf die kulturellen Auswirkungen und Repräsentationen dieser historischen, politischen und militärischen Konflikte : Wie wurden die Kriegserfahrungen in zeitgenössischen und späteren kulturellen und populärkulturellen Diskursen reflektiert, und wie wirkten die deutsch-dänischen Kriege auf die Konstruktion und Verhandlung von moderner dänischer und deutscher Identität im Zeitraum ein?